„Dziedzictwo” zapomnianej choroby, wyzwanie dla lekarzy i pacjentów

Zespół post-polio – część I

  • Poliomyelitis – historia

  • Neuropatologia ostrej fazy polio

  • Zespół post-polio – charakterystyka, wyjaśnienia nomenklaturowe i epidemiologia

  • Objawy kliniczne i przebieg zespołu post-polio

  • Czynniki predysponujące do rozwoju zespołu post-polio i czynniki współuczestniczące w jego rozwoju

  • Etiopatogeneza zespołu post-polio

  • Neuropatologia zespołu post-polio

  • Diagnostyka zespołu post-polio; nieporażenna postać polio a PPS; testy określające przebyte zakażenie polio

  • Diagnostyka różnicowa zespołu post-polio; podsumowanie

  • Bibliografia I

„Dziedzictwo” zapomnianej choroby, wyzwanie dla lekarzy i pacjentów
Ewa Matyja
Neurologia i Neurochirurgia Polska 2012; 46, 4: 357-371

Czynniki predysponujące do rozwoju zespołu post-polio

Udokumentowano wpływ licznych czynników sprzyjających rozwojowi PPS, w tym: ciężkość pierwotnego zakażenia, nasilenie przetrwałych objawów ubytkowych, wiek w momencie zachorowania, płeć żeńska, zwiększona aktywność fizyczna w okresie stabilizacji klinicznej oraz dodatkowe urazy i schorzenia (tab. 3.).

Czynnik predysponujący Rozwój PPS
Ciężkość pierwotnej infekcji większe ryzyko u osób, które przebyły porażenną postać polio (ostatnie badania nie potwierdzają takiej korelacji)
Czas upływający od ostrej fazy polio im dłuższy czas, tym większe ryzyko
Obecność przetrwałych, resztkowych objawów ubytkowych im lepszy powrót do zdrowia, tym bardziej prawdopodobny rozwój PPS
Wiek w momencie zachorowania większe ryzyko u osób, które zachorowały w wieku młodzieńczym i dorosłym, u których przebieg choroby był cięższy
Płeć częściej u kobiet
Zwiększona aktywność fizyczna i przeciążenie mięśni w okresie stabilizacji stanu klinicznego im większa aktywność i przeciążenie mięśni tym większa liczba powiększonych jednostek ruchowych, w których łatwo dochodzi do zachwiania równowagi między procesami odnerwienia i reinerwacji
Inna choroba lub uraz im dłuższe unieruchomienie i zmniejszona aktywność ruchowa, tym większe osłabienie mięśni i ryzyko rozwoju PPS
Czynniki współuczestniczące w rozwoju zespołu post-polio

Normalny proces starzenia. W procesie starzenia się dochodzi do stopniowego ubytku MN i zmniejszenia stężenia hormonu wzrostu, stymulującego produkcję insulinopodobnego czynnika wzrostu (insulin-like growth factor 1 – IGF-1). Zarówno hormon wzrostu, jak i IGF-1 biorą udział w regeneracji nerwów obwodowych oraz kompensacyjnym przeroście włókien mięśniowych. Nałożenie się tych procesów na ograniczoną populację MN po przebytym polio może sprzyjać rozwojowi PPS. Niektóre badania wykazują zmniejszone stężenie IGF-1 w surowicy pacjentów z porażennym polio oraz PPS [85,86]. Odróżnienie objawów PPS od objawów towarzyszących procesowi starzenia się może sprawiać trudności.

Przeciążenie układu mięśniowego. Nadmierna aktywność mięśni u pacjentów po polio może stanowić czynnik wywołujący objawy PPS [87]. Jednocześnie u pacjentów z PPS stwierdzano wzrost stężenia kinazy kreatynowej, korelujący z natężeniem aktywności fizycznej.

Niedostateczna aktywność mięśni. Brak aktywności fizycznej nasila osłabienie mięśni u pacjentów po polio [88], szczególnie po okresie unieruchomienia z powodu choroby lub urazu.

Stres psychiczny nasila objawy PPS, w tym znużenie u 61%, bóle mięśni u 51%, a osłabienie mięśni u 45% pacjentów [12]. Wiele osób po polio ma upośledzony system reakcji na stres, ponieważ nie uwalnia dostatecznej ilości ACTH w odpowiedzi na czynniki stresogenne.